Kuutsalo-seura ry

Kuutsalo-seura ry:n säännöt

§1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kuutsalo-Seura ry, yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi. Seuran kotipaikka on Kotkan kaupunki, johon Kuutsalon saaristo osana kuuluu. Seura on perustettu vuonna 1979.

§2 Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on toimia Kuutsalon saariston asukkaiden yhteenliittymänä henkisen ja aineellisen kehityksen edistämiseksi, sekä harrastuksen herättämiseksi erikoisesti Kuutsalon saaristoa ja kotiseutua kohtaan.

§3 Seuran toimintamuodot
Seuran toimintamuodot ovat:

1. edistää Kuutsalon saaristossa olevien asuinalueiden ja kylien kehitystä ja niiden asukkaiden elinmahdollisuuksien parantamista,
2. tukea tämänä saariston ja sen historian sekä sukujen tutkimista ja saariston tunnetuksi tekemistä,
3. herättää kotiseutuharrastusta Kuutsalon saariston asukkaissa, maan- ja huvilan omistajissa tarkoituksella lisätä heidän yhteenkuuluvaisuuden tunnettaan ja viihtyisyyttään,
4. pyrkiä saamaan aikaan harrastavaa kotiseutumuseotoimintaa, vanhojen esineiden keräilyä ja tallentamista varojen niin salliessa.

Seura toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmiä, kokoustilaisuuksia, juhlia, näyttelyjä, näytäntöjä ja retkeilyä sekä harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa. Seura voi tarkoituksensa toteuttamiseksi omistaa irtainta ja kiinteä omaisuutta ja sillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää arpajaisia, kioski- ja ravintolatoimintaa sekä kilpailuja kotiseutuaatteen ja harrastuksen herättämiseksi. Seura vaalii parhaalla tavalla Kuutsalon saariston historiallisia muistoja tekemällä aloitteita Kuutsalon kylien ja saariston kehittämiseksi.

§4 Jäsenistö
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka Seuran johtokunta anomuksesta jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset jäsenet voivat olla joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Uusia ainaisjäseniä ei seuraan enää oteta.

Vuosijäsenet suorittavat jäsenmaksun vuosittain, ja ainaisjäsenet ovat suorittaneet kertakaikkisen jäsenmaksun.

Jäsenmaksujen suuruuden määrää Seuran vuosikokous. Liittymismaksua ei ole. Jäsen on äänivaltainen heti ensimmäisen jäsenmaksun suoritettuaan. Jäsenen, joka toimii seuran toimintaperiaatteita vastaan, voi johtokunta erottaa seuran jäsenyydestä.

Seuran kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä kutsua 3/4 äänten enemmistöllä henkilö, joka toiminnallaan on edistänyt seuran tarkoitusta. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

§5 Seuran toimielimet
Seuran toimielimet ovat päätösvaltaa käyttävä Seuran kokous ja lainmukaisena hallituksena toimiva johtokunta.

§6 Johtokunta
Seuran hallituksena on johtokunta, joka valitaan Seuran vuosikokouksessa. Johtokunan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokuntaan kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valittavat kahdeksan muuta jäsentä. Vuosittain ovat johtokunnasta erovuorossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä puolet muista jäsenistä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneeä, varapuheenjohtajan kutsumana ja johdolla.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 muuta jäsentä on paikalla. Johtokunta valitsee Seuralle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka voivat olla myös Seuran johtokunnan ulkopuolisia Seuran jäseniä. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet voidaan valita uudelleenkin johtokuntaan.

Johtokunnan kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta huolehtii Seuran tarkoituksen toteuttamisesta ja sitä varten:

1. johtaa Seuran toimintaa sääntöjen ja Seuran kokousten päätösten mukaisesti,
2. hyväksyy uudet jäsenet, pitää jäsenluetteloa ja suorittaa erottamiset tarpeen niin vaatiessa,
3. kutsuu koolle Seuran kokoukset ja valmistelee käsiteltävät asiat,
4. toimittaa vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon,
5. valmistaa vuosikokoukselle ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
6. tekee vuosikokoukselle ehdotuksen Seuran jäsenmaksusta,
7. hoitaa Seuran varoja ja haltuun uskottua omaisuutta huolellisesti,
8. edustaa Seuraa sekä
9. suorittaa kaikki ne tehtävät, jotka sääntöjen tai yhdistyslain mukaan johtokunnalle kuuluvat, tai Seuran kokous tehtäväksi antaa.

§7 Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana. Ylimääräisiä Seuran kokouksia pidetään johtokunnan harkinnan mukaan tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta Seuran kotisivuilla tai jokaiselle jäsenelle postitse tai sähköpostitse lähetettävässä jäsenkirjeessä.

Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu.

Kokouksessa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni, eikä kukaan saa äänestää toisen puolesta valtakirjalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Vaalit toimitetaan suljetulla äänestyksellä kahden jäsenen niin vaatiessa, muutoin avoimella äänestykslelä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4. esitetään Seuran vuosikertomus,
5. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
6. päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
7. valitaan johtokunnan puheenjohtaja,
8. valitaan varapuheenjohtaja,
9. valitaan uudet jäsenet johtokuntaan neljän erovuoroisen tilalle,
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa toimikaudeksi, joka on tästä kokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen,
11. käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä,
12. määrätään jäsenmaksut,
13. käsitellään johtokunnan laatima talousarvio ja päätetään siitä,
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenen, joka haluaa saada Seuran kokouksen käsiteltäväksi jonkin asian, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti johtokunnalle vähintään yksi kuukausi ennen ko. kokousta.

§8 Toimikunnat
Seuran toiminnan edistämiseksi eri aloilla voi johtokunta muodostaa toimikuntia, joiden ohjesäännöt se vahvistaa.

§9 Nimikirjoitusoikeudet
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§10 Tilinpätös
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee antaa tilinpäätös ja muu tilinpitoa koskeva aineisto toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Toiminnantarkastajien on tarkastettava Seuran talous ja hallinto ja annettava lausuntonsa viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

§11 Alan järjestöt ja liitot
Seura voi liittyä jäseneksi alan liittoihin tai keskusjärjestöihin, joiden toiminnan katsotaan olevan avuksi seuran toiminnalle.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja seuran lopettaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan Seuran kokouksessa, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä muutosta kannattaa. Päätös Seuran lopettamisesta voidaan tehdä seuran kokouksessa myös vain 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös on alistettava hyväksyttäväksi uuteen kokoukseen, jossa on myös oltava vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Uusi kokous on pidettävä vähintään kuukauden ja enintään kahden kuukauden kuluttua edellisestä kokouksesta.

Jos kysymys Seuran sääntöjen muutoksesta tai Seuran toiminnan lopettamisesta tulee kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä kokouskutsussa mainittava erikseen.

Jos Seura lopettaa toimintansa, on sen varat luovutettava Kuutsalon Saarimajan Kannatusyhdistys ry:lle. Muutoin Seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

*
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Seuran sääntömuutokset tammikuussa 2017.

viehe
Kuutsalo
0
    0
    Ostoskorisi
    Kori on tyhjä
    Scroll to Top